Get the Flash Player to see this rotator.

USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY

Istotna jest wola stron

Nie każde zatrudnienie musi mieć charakter pracowniczy. O wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony. Jest też jasne, że o charakterze stosunku prawnego nie decyduje nazwa zawartej umowy.

postanowienie SN z dnia 3 lutego 2010 r.
sygn. akt II PK 297/09

O wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony (art. 3531 k.c. w związku z art. 300 k.p.), kierując się nie tyle przesłanką przedmiotu zobowiązania, ile sposobu jego realizacji.

wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2000 r.
sygn. akt I PKN 594/99

Zmiana podstawy zatrudnienia

Zamiana podstawy zatrudnienia z pracowniczego na pozapracowniczy bez zmiany rodzaju pracy, jej natężenia i charakteru nie jest w świetle prawa pracy właściwa i zwykle stanowi o pozorności zatrudnienia pozapracowniczego (art. 83 k.c.) lub o obejściu prawa (art. 58 k.c.).

wyrok SN z dnia 14 grudnia 2009 r.
sygn. akt I PK 108/09

Decyduje treść i sposób realizacji umowy

1. Przepisy art. 22 § 1 i 11 k.p. dotyczą także pracy odpowiadającej cechom stosunku pracy, objętej formalnie umową wiążącą jej wykonawcę z innym podmiotem niż pracodawca, na którego rzecz praca ta była faktycznie wykonywana.

2. W świetle art. 22 § 1 i 11 k.p. sąd może ustalić istnienie stosunku pracy także wtedy, gdy strony w dobrej wierze zawierają umowę cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy.

wyrok SN z dnia 3 czerwca 2008 r.
sygn. akt I PK 311/07

Czytaj więcej...

Praca pod kierownictwem pracodawcy charakterystyczna dla stosunku pracy

O tym, że zatrudnienie było w ramach stosunku pracy, a nie umowy cywilnoprawnej, świadczy wykonywanie pracy zmianowej, dyspozycyjność i podporządkowanie pracodawcy.

wyrok SN z dnia 11 września 1997 r.
sygn. akt II UKN 232/97